آرتروز زانو چیست؟

سپتامبر 14, 2020
آرتروز زانو چیست؟

آرتروز زانو چیست؟

آرتروز زانو چیست؟ استئوآرتریت (os-tee-o-arth-ri-tus) شایع ترین شکل آرتریت است و زانو یکی از شایع ترین مفاصل درگیر است. مفاصل هر فردی در طول زندگی خود […]